ماهیت حقوقی صکوک انتظاری در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد بین الملل قشم، دانشگاه ازاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حقوق، دانشگاه هرمزگان،هرمزگان، ایران

3 گروه حقوق،واحد بین الملل قشم، دانشگاه ازاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تحلیل ماهیت صکوک انتظاری در فقه اسلامی؛ چالش‌ها و ناکارامدی‌های آن است. از‌این منظر پس از بسط فضای مفهومی‌موضوع، به بررسی ماهیت صکوک انتظاری خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در‌این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در‌این پژوهش، کتابخانه‌ای می‌باشد آنچه ضرورت و اهمیت ‌این مقاله را نشان می‌دهد ‌این است که انتشار صکوک مبتنی بر احکام اسلامی ‌یکی از مهمترین اهداف بانکداری و مالیه اسلامی‌ و از جمله برجسته‌ترین ابزار توسعه اقتصادی اسلامی‌در جامعه است که به سرعت در حال گسترش بوده و با چالش‌های فراوانی در دو حوزه مبانی و مقررات روبه‌رو شده است؛ در‌ این مقاله به برخی از‌این چالش‌ها از جمله محدودیت‌های شرعی؛ تضارب فتوا در امور مالی اسلامی ‌و ریسک شرعی در کاربرد اوراق بهادار در حوزه مبانی وکمبود عرضه، بورس بازی، نبود استانداردهای لازم، چالش‌های قانونی و نظارتی و مشکل مالکیتی در صکوک در حوزه مقررات پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها