بررسی تغییر ماهیت ، کیفیت منازعات سیاسی و تأثیر آن بر ثبات- بی ثباتی سیاسی در دوره ی ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد بین الملل خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، خرمشهر، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از بررسی تغییر ماهیت و کیفیت منازعات سیاسی و تأثیر آن بر ثبات- بی ثباتی سیاسی در دوره ی ریاست جمهوری حسن روحانی در ایران می باشد.روش تحقیق توصیفی و گردآوری داده ها بصورت کتابخانه‌ای به تنظیم منابع و یافته‌های تحقیق پرداخته شده است، موضوع حاضر، جزو موضوعات بسیار گسترده و بحث برانگیز می‌باشد و بررسی کلیه‌ی جوانب آن کاری دشوار و به تخصص سیاسی و قوه‌ی تحلیل بالایی نیاز دارد، به عبارتی موضوع موردنظر تا حدی پتانسیل بحث و بررسی دارد که سایر محققان نیز می‌تواند بر آن مانور دهند، بطورکلی ماحصل یافته‌ها نشان داد که دوره حسن روحانی را می‌توان به دو بخش تقسیم‌بندی کنیم، دوره قبل و بعد از برجام، که در این دو دوره دولت روحانی درشرایط مساعد و نامساعد سیاسی سعی در اجرایی کردن روش‌های علمی در راستای جلوگیری از منازعات داخلی و خارجی و مدیریت بهینه کشور داشتند و باتوجه به اینکه در دوره روحانی بسیاری از تنش‌ها و آشوب‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از سوی بیگانگان طراحی و اجرا شد، ولی روحانی و دولت وی به فضای آرامش و گفتگو اعتقاد بیشتری داشتند و بهره‌گیری صحیح از موقعیت سیاسی و اداری، از سوی حسن روحانی موجب گردید تا کشور از ثبات سیاسی داخلی و خارجی بیشتری بر خوردار و به سمت کمترین منازعه سوق داده شود.

کلیدواژه‌ها