ارائه و تبیین مدل وابستگی شغلی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بانک ملی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اندوخته دکترای مدیریت دولتی- منابع انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران.

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی، واحد قائمشهر، ایران.

3 دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی، واحد قائمشهر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شمال آمل، ایران

5 عضو گروه مدیریت و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهشهر

چکیده

هدف این پژوهش ارائه و تبیین مدل وابستگی شغلی با رویکرد نظریه داده بنیاد در بانک ملی استان مازندران بود. برای دستیابی به این هدف از روش شناسی کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و با بهره گیری از رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری داده‌ها از نوع باز، محوری و انتخابی استفاده شد. در این راستا، ۲۴ مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با استفاده از نمونه گیری نظری و تکنیک گلوله برفی مدیران، کارشناسان بانک و همچنین اساتید و خبرگان مدیریت انجام شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، پدیده اصلی تحقیق «ارائه و تبیین وابستگی شغلی» نام گرفت. «عوامل سازمانی فردی و فراسازمانی» به عنوان شرایط علی ارائه و تبیین وابستگی شغلی، «نظام ارزشیابی عملکرد، نظام آموزش کارکنان، گستردگی بانک در کل کشور و چشم‌انداز سازمان» به عنوان عوامل بستر و یا زمینه و همچنین «شرایط حاکم بر کسب و کار، مولفه‌های خاص فردی و مولفه‌های خاص سازمانی» به عنوان عوامل مداخله گر از دیدگاه مشارکت‌کنندگان تحقیق شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها