الگوی معنویت سازمانی در مدیریت منابع انسانی پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت منابع انسانی به منظور به منظور کاربست و محروم نشدن از مزیت رقابتی که به واسطه نیروهای انسانی کارآمد به وجود می آید ناگزیر به پیاده سازی معنویت سازمانی در اقدامات خود بوده است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل معنویت سازمانی در مدیریت منابع انسانی پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) بود. روش تحقیق به‌صورت کیفی بود. استراتژی پژوهشی پژوهش، روش تحلیل موردی(تحلیل مضمون) می باشد. جامعه آماری پژوهش، تعداد 10 پروژه موفق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و استفاده از تجربیات فرماندهان دوران دفاع مقدس که در این پروژه ها مشغول به خدمت بودند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته بود که پس از جمع‌آوری به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته‌های فاز اول تحقیق نشان داد که اجزای اصلی مدل معنویت سازمانی در مدیریت منابع انسانی پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) شامل: "پیش زمینه ها"،" فرآیند"، "پیامدها"، و "مدیریت منابع انسانی" بودند.

کلیدواژه‌ها