نقش خصوصیات ادراکی در تداعی ذهنی برند موسسات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استاد حسابداری دانشگاه خاتم،تهران،ایران

3 دانشیارگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده

نقش اصلی حسابرس مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است. صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است. صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد. پژوهش حاضر به برندسازی موسسات حسابرسی از طریق پیش‌بینی روابط علَی میان سازه های خصوصیات ادراکی و تداعی ذهنی موسسات حسابرسی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان مستقل بوده و جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده‌شده است. پس از انجام آزمون‌های پایایی و روایی داده‌های نمونه، تحلیل‌های مربوط بر اساس رویکرد مدل یابی ساختاری صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سازه های همدلی و تعهد عاملی موثر در تداعی ذهنی برند موسسه حسابرسی می باشند. این اطمینان بخشی در قالب گزارش حسابرسی انتشار می یابد.محصول نهایی حسابرسی یک واحد تجاری گزارشی است که حسابرس در آن نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورتهای مالی ارائه می کند

کلیدواژه‌ها