بررسی تطبیقی عملکرد چهار دهه انقلاب اسلامی با توجه به مبانی فقهی قدرت در اندیشه سیاسی شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران(نویسنده مسلول)

3 استادیار(مدعو)گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد مشهد،دانشگاه آزاداسلامی ،مشهد ، ایران

چکیده

در تفکر اسلام، شیعه؛ تداوم حاکمیت الهی را در چهره امامت متجلی می‏بیند و جنبه‏های ذاتی سیاست را اصولی و آن را از مهمات پایه‏های دین و بالطبع امری اساسی و تحقیقی تلقی می‏نماید. ذهن انسان همیشه درگیر شناخت ابعاد و زوایای مختلف قدرت سیاسی بوده است و همیشه عده‏ای در پی یافتن پاسخی به این سوال بوده‏اند که چه کسی و چگونه حکومت کند؟. داشتن قدرت از شرایط اساسی موفقیت هر حکومتی در جلوگیری از هرج و مرج و اجرای قانون و ایجاد امنیت و جلوگیری از تجاوز دشمنان خارجی است. قدرت زمانی کاملا اجرا می‏گرددکه مشروعیت داشته باشد.
دراین نگارش بر مبنای منابع نقلی و عقلی به دنبال تطبیق این موضوع هستیم که انقلاب اسلامی به عنوان الگوی قدرت سیاسی عصر حاضر، نتایج عملکردی این قدرت، چه میزان با آن مبانی مطابقت دارد؛ ولی به دلایلی که در این تحقیق آمده است ما در برقراری عدالت و اقامه قسط و مبارزه با فساد، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم که امید است در آینده نزدیک به این مهم دست یابیم.

کلیدواژه‌ها