طراحی مدل برنامه ریزی بازاریابی سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،واحدعجب شیر،دانشگاه آزاد اسلامی،عجب شیر،ایران

2 استادیار گروه مدیریت ، واحد عجب شیر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، عجب شیر ، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت ، واحد هادیشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، هادیشهر ، ایران

4 استاد گروه مدیریت،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران

5 استادیار گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

شکل بازاریابی در دنیای سیاست، اثر مهمی بر دستیابی بازیگران سیاس به اهداف تعیین شده دارد. وجود برنامه برای بازاریابی به افراد و احزاب این امکان را می دهد که با در نظر گرفتن علاقه مندی و نیازهای متنوع رای دهندگان از طریق تحلیل های بازاریابی، چهره مثبت و بهتری را از کاندیداها نشان دهد. کاندیداها برای پیروزی در انتخابات، به دنبال استفاده از استراتژی‌هایی هستند که بیشتر به رأی دهندگان می پردازد تا برای فهم اینکه چگونه می‌توان با اجرای استراتژی‌های بازاریابی برای تبلیغ خود ارزش‌های سیاسی را نشان داد. پژوهش حاضر از منظر جهت‌گیری پژوهش توسعه‌ای است و برای گردآوری داداه ها از رویکرد کیفی استفاده شده و برای تفسیر آنها از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که کاندیداها و استراتژیست های بازاریابی سیاسی باید در در برنامه ریزی بازاریابی سیاسی چهار سطح شناسایی حوزه انتخابیه و تعریف آنها، شناسایی رقبای انتخاباتی موقعیت یابی کاندیدا و هدفگذاری برای گروه های رای دهنده و تحلیل نتایج را در بگیرند.

کلیدواژه‌ها