بسترهای روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق(2003 الی 2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، واحد تبریز، ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران

3 استاد یارگروه معارف، دانشگاه خوارزمی، ایران

چکیده

تحولات سیاسی جدید در عراق در زمینه‌های مختلف سیاسی ـ امنیتی و فرهنگی و اقتصادی، روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. با شکل گیری روند دموکراتیک و به قدرت رسیدن شیعیان در نظام سیاسی جدید عراق، ایران به سطح خوبی از همگرایی با دولت عراق دست یافته است و این تحولات موجب بهبود روابط ایران و عراق شده است. به همین دلیل شناخت بسترها و موانع روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق می تواند راهگشای این مناسبات باشد. سوال اصلی پژوهش بسترها و موانع روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق(2003 الی 2020)چه می باشند؟ و هدف پژوهش حاضر بررسی بسترها وموانع روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق(2003 الی 2020) می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و از نوع کیفی می باشد. یافته ها نشان می دهد که بسترهای روابط راهبردی وراهبرد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ایجاد و استقرار ثبات سیاسی در عراق مولفه هایی مانند مولفه های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیک عراق، مؤلفه‌های فرهنگی روابط ایران و عراق، ساختار سیاسی جدید عراق، ژئوپلیتیک شیعه و روابط ایران و عراق، شکل گیری گروه های تکفیری ـ سَلفی می باشد.

کلیدواژه‌ها