بررسی تاثیر میزان کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ ها با نقش تعدیلگر تخصص و تجربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، گرایش کسب و کار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

ایجاد یک کسب‌وکار جدید فرایندی است که با مشکلات و شکست همراه است. علاوه بر این، جهت گیری شناختی کارآفرینان بالقوه تاثیر قابل‌توجهی بر تمایل آن‌ها به تداوم فعالیت کارآفرینی در مواجهه با این مشکلات دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر میزان کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ ها با نقش تعدیلگر تخصص و تجربه است. مطالعه حاضر از لحاظ دسته‌بندیِ پژوهش‌هایِ توصیفی، از نوع پیمایشی به‌شمار می‌آید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری را مدیران استارت آپ های حوزه خدمات سازمانی تشکیل می دهند. در این تحقیق بر اساس فرمون کوکران، تعداد نمونه 168 نفر از سرمایه گذاران، بنیانگذاران و مدیران استارت آپ های شرکت کننده و غیر شرکت کننده در کنفرانس استارت آپ های سال 97 و فعال در حوزه های مختلف، انتخاب شده اند. با توجه به هدف تحقیق از مدل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار اسمارت.پی.ال.اس به آزمون فرضیه ها پرداخته ‏شده است. نتایج نشان داد ویژگی های استارت آپ بر رابطه کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ تاثیر دارد. کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ ها تاثیر دارد. ویژگی های استارت آپ بر رابطه کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ ها تاثیر دارد. تجربه سرمایه گذار و تخصص سرمایه گذار تعدیلگر رابطه بین کنترل سرمایه گذار بر عملکرد استارت آپ است. شرایط اقتصادی تعدیلگر رابطه بین ویژگی های استارت آپ بر کنترل سرمایه گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها