مقایسه وضعیت سلامت ذهنی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه تهران و کاشان و پارامترهای اجتماعی تاثیر گذار بر انها (مطالعه ای از دریچه جامعه شناسی بیماری های روانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

2 جامعه شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

چکیده

با توجه به اثرپذیری سلامت و به طور خاص سلامت روانی از مولفه‌های ساختاری جامعه و نیز کفایت نظریِ تئوری‌های نظریه‌پردازان ساختارگرایی چون مرتون در زمینه‌ی جامعه‌شناسی اختلالات روانی، چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، مرتونی بوده و از همین رو، فرضیه‌های مورد آزمون هم برآمده از این چارچوب هستند. هدف پژوهش حاضر مقایسه وضعیت ذهنی دانشجویان علوم انسانی تهران و کاشان و پارامترهای اجتماعی تاثیر گذار بر آن ها بود. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان علوم انسانی تهران و کاشان تشکیل دادند. کل جامعه آماری، دانشگاه تهران و دانشگاه کاشان بود. اعضای هر بخش از جامعه ی آماریی 300 نفر بود. . برای متغیر امید به آینده از پرسشنامه امید اسنایدر و همکاران، برای متغیر سواد سلامت پرسشنامه سواد سلامت منتظری و همکاران، برای متغیر حمایت اجتماعی از پرسشنامه استاندارد واکس و همکاران و برای متغیر هوش معنوی از پرسشنامه استاندارد کینگ استفاده شده است . متغیرهای خود مراقبتی، تعهد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بوسیله پرسش های محقق ساخته سنجیده شده اند و از اعتبار صوری برای تایید آن ها استفاده شده است؛ همچنین به منظور بررسی سلامت ذهنی از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد؛ که نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد تمامی پارامترهای اجتماعی (خود مراقبتی، امید به آینده، سواد سلامت، تعهد اجتماعی، حمایت اجتماعی، طبقه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و هوش معنوی) بر وضعیت ذهنی دانشجویان علوم انسانی تهران و کاشان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها