حقوق سیاسی اقلیت های دینی در شریعت اسلام و جمهوری اسلام ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اقلیت‌های دینی و قومی یکی از دغدغه های مهم عصر حاضر است.و متأسفانه هنوز گوشه و کنار جهان شاهد تبعیض، خشونت و بی عدالتی نسبت به این گروه از جامعه بشری است.در نظام حقوقی اسلام، انسان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به دلیل کرامت ذاتی که خداوند به وی عطا نموده است، صرفنظر از نژاد، جنسیت، دین، موقعیت جغرافیائی، وضعیت اقتصادی، جایگاه و رتبه اجتماعی و ... دارای حقوقی است که باید توسط آحاد جامعه و نیز حکومت اسلامی محترم شمرده شده و مراعات گردد.بررسی آیات قرآن کریم و سنت و سیرة پیشوایان معصوم مؤید این دیدگاه بوده و اسلام به شدت از ظلم و تعدی به دیگران نهی نموده و آن را گناهی نابخشودنی اعلام نموده است.در خصوص اهل کتاب این توجه ویژه بوده و حکومت اسلامی حقوق و تکالیف این دسته از شهروندان را در قالب قرارداد ذمه تدوین و لازم الاجراء می داند.همچنین دو قرارداد امان و عهد یا میثاق نیز از دیگر موارد تعامل بین مسلمانان و غیر مسلمانان هستند.
برخی از اصول حاکم بر روابط مسلمین با غیر مسلمانان در جامعة اسلامی عبارتند از: اصل کرامت انسانی، اصل نفی سلطه کفار بر مسلمین (نفی سبیل)، اصل تألیف قلوب، اصل دعوت به اسلام، اصل احسان، اصل هم گرائی.

کلیدواژه‌ها