رابطه بین انواع هم‌کنشی(کنش گسسته و کنش پیوسته) و سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین (مورد مطالعه: شهروندان شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان،

3 عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (مشاور)

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی تأثیر انواع هم‌کنشی (کنش متقابل پیوسته، کنش متقابل گسسته) بر سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادیندر شهروندان شهر اصفهان بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و برحسب جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش افراد ساکن در مناطق 15 گانه اصفهان بود که طبق آخرین سرشماری که در سال 1395 انجام شده است، 2112767 نفر بود. در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از نرم‌افزار G*Power محاسبه شد. میزان حجم نمونه با 17/0ρ= ، 384 به دست آمد و بر اساس درصد جمعیت مناطق 15 گانه اصفهان، تعداد نمونه در هر منطقه مشخص گردید. نمونه‌گیری به‌صورت سهمیه‌ای انجام شد. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به موقعیت زندگی از پرسشنامه مقیاس موقعیت زندگی بوهولست (2002) استفاده شد؛ همچنین برای سرمایه فرهنگی و نمادین از پرسشنامههای محقق ساخته استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از نرم‌افزار spss-21 و در بخش روابط بین متغیرها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار ایموس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین انواع هم‌کنشی و سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت هرچقدر همکنشی به‌صورت مثبت‌تر و پیوستهتر باشد، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین بیشتر است. علاوه بر این نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سرمایه فرهنگی و نمادین و همکنشی‌ها رابطه وجود دارد، به این معنی که هرچقدر میزان سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین نزد افراد بیشتر باشد، همکنشی‌ها نیز مثبت می‌شود.

کلیدواژه‌ها