طراحی مدل استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

هدف این تحقیق طراحی مدل استقرار مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر می‌باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات نظری و روش آن با توجه به اهداف پژوهش، آمیخته با رویکرد متوالی-اکتشافی می‌باشد. روش تحقیق در بخش کیفی گراندد تئوری بود. از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جهت گردآوری اطلاعات کیفی استفاده شد. داده‌های مورد نیاز با تکنیک مصاحبه نیمه‌عمیق گردآوری گردید. جهت اعتباریابی نتایج از روش قابلیت باورپذیری، اطمینان‌پذیری و تأیید-پذیری و برای افزایش اعتماد، از دو کدگذار استفاده شد. جامعه آماری در این بخش را کلیه کارشناسان و متخصصان و همچنین صاحبنظران و مدیران اداره کل ثبت احوال استان بوشهر تشکیل می‌دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 32 نفر انتخاب و اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع‌آوری گردید. از ﮐﺪﮔﺬاری‌های ﺑﺎز، ﻣﺤﻮری و گزینشی جهت تحلیل داده‌ها استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش در این بخش، تمام مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف اداره کل ثبت احوال استان بوشهر به تعداد 92 نفر بود که باتوجه به محدود بودن جامعه تحقیق، با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری، همه کارکنان و مدیران به عنوان نمونه آماری این بخش انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌ها با استفاده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪی، آزﻣﻮن ﺗﯽ، آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻨﺪال (W)، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻠـﯽ ﻣـﺪل و ﻣﻌﻨـﺎداری آزﻣﻮن (P)، استفاده ﺷﺪ. نتایج نشان داد، شش مولفه: کارکنان، مدیران، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و امکانات و هزینه، به عنوان مولفه‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در اداره کل ثبت احوال استان بوشهر مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها