ارائه مدل جهت تحقق‌پذیری حکمرانی خوب سلامت در وزارت بهداشت (مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استادیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

3 دانشیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

4 دانشیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

شاخص حکمرانی خوب مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می‌شود. در جهان متحول امروز، دولت‌ها به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نیستند و به الگوهای جدیدی برای به حداکثر رساندن همه ظرفیت‌های جامعه در بخش‌های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نیازمندند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب سلامت در وزارت بهداشت (مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران) انجام شد. در این مقاله از شش شاخص پاسخگویی، مشارکت مردمی در مدیریت جامعه، کنترل فساد، کیفیت مقررات حاکمیت قانون و ثبات سیاسی استفاده ‌شده است. برای جمع آوری داده ها از روش نظرخواهی خبرگان به روش دلفی و پرسشنامه استفاده شد. نتایچ تحلیل دلفی پس از سه مرحله نظرخواهی از خبرگان، منجر به تایید نظری مدل با 38 مولفه گردید. در ادامه نتایج مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از برازش مدل تحقیق بوده است. بر اساس داده های میدانی بدست آمده، میان میانگین شاخص‌های حکمرانی خوب و سلامت افراد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها