سلامت اجتماعی و بررسی نقش مهم ترین کنشگران سلامت اجتماعی با روش تحلیل بازیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی،تهران،ایران

2 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران،ایران دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی

چکیده

پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی –کاربردی و به لحاظ روش مبتنی بر داده‌های کیفی وکمی است. روش-شناسی پژوهش شامل بررسی مفاهیم نظری پیرامون ،سلامت اجتماعی وابعاد آن ،هماهنگی و ابعاد راهبرد و همچنین تحلیل خبرگی است. ابزار تحلیل نرم افزار MACTOR می باشد.نتایج نشان داد در ماتریس همگرایی مرتبه اول آنچه که مشخص است بین مجلس،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه،سازمان امور اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور قوی ترین همگرایی در مسائل راهبردی سلامت اجتماعی وحود دارد و بین سایر بازیگران مداخله گر کمترین همگرایی مشاهده می گردد. در ماتریس مرتبه دوم که شدت اتحاد را با سلسله مراتب اهداف (اولویت ها) زوج بازیگر اندازه گیری می کند. بین سازمان برنامه وبودجه و مجلس بیشترین اتحاد در مسائل راهبردی سلامت اجتماعی مشاهده می گردد ودرنهایت درنمودار همگرای وزنی که می تواند تعداد اتحادهای احتمالی را با در نظر گرفتن ترجیحات بازیگران از نظر اهداف و رقابت آنها مشخص کند. بین سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توان شاهد ترجیحات همسان دستگاه های اجرای درحوزه سلامت اجتماعی بود وسایر سازمانها در رتبه های همگرای پایین تری قرار دارند

کلیدواژه‌ها