طراحی و تبیین الگوی فرایندی رفتار خرید مشتریان محصولات ارگانیک (رویکرد آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی رشته مدیریت بازرگانی –بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی فرایندی رفتار خرید مشتریان محصولات ارگانیک به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می باشد. در فاز کیفی تحقیق و به منظور طراحی مدل بر اساس متدولوژی تئوری داده بنیاد، گروهی از خبرگان حوزه بازاریابی محصولات کشاورزی شامل اساتید دانشگاهی و مشاورین بازاریابی حوزه محصولات کشاورزی ارگانیک که به مباحث مدیریت بازاریابی و بازاریابی محصولات غذایی ارگانیک اشراف داشتند، انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در فاز کمّی نیز، مشتریان محصولات کشاورزی ارگانیک در شهر تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته و از این میان، 500 نفر از روش نمونه‌برداری خوشه‌ای با حجم برابر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در فاز کیفی تحقیق، بدلیل اینکه از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه‌های عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. در فاز کمّی تحقیق نیز، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه‌ای بسته و محقق ساز مشتمل بر 51 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمّی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی فرایندی رفتار خرید مشتریان محصولات ارگانیک شد .

کلیدواژه‌ها