.جایگاه ایران در ابتکار کمربند راه چینی و تأثیر آن بر همگرایی منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل ، گروه حقوق و علوم سیاسی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 روابط بین الملل در گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران ( نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

ابتکار عمل کمربند راه چین به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یکی از بلند پروازانه‌ترین پروژه‌های بین‌المللی است. علیرغم پتانسیل‌های عالی ابتکار کمربند راه برای شکل دادن به تجارت بین‌المللی و به‌طور گسترده‌تر روابط بین‌الملل بین کشورهای شرکت‌کننده و فراتر از آن، مطالعات علمی، تاکنون عمدتاً از این سؤال که چگونه این ابتکار با رویکردهای معاصر منطقه‌گرایی و ادغام منطقه‌ای همراه است، غفلت شده است. در این پژوهش زمینه‌هایی که ابتکار کمربند راه چینی از طریق جایگاه ایران می‌تواند همگرایی منطقه‌ای را در آسیای جنوب غربی تقویت کند، مورد واکاوی و تحلیل قرار می‌دهیم. پرسش اساسی پژوهش حاضر آن است که جایگاه ایران در ابتکار کمربند راه چین چه تأثیری در همگرایی در آسیای جنوب غربی دارد؟ در پاسخ به این پرسش این‌گونه استدلال شد که موقعیت ارتباطی و حمل‌ونقل ایران در چارچوب ابتکار کمربند راه چین می‌تواند گسترش پیوندهای اقتصادی، زیرساختی و ارتباطی، زمینه همگرایی در آسیای جنوب غربی را فراهم کند. درنتیجه، انجام پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه در حوزه راه و ارتباطات ایران می‌تواند موقعیت آن را به‌عنوان پل ارتباطی و هاب منطقه ارتقاء بخشد و توسعه همگرایی منطقه‌ای آسیای جنوب غربی را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها