تبیین روابط علی ارزشهای اخلاقی درحسابداری اسلامی با استفاده از رویکرد دیمتل فازی درراستای بهبودمسوولیت پاسخگویی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد گچساران

2 دانشیار

چکیده

حسابداریدردنیایپیشرفتهاقتصادیامروزحرفهایاستحیاتی،زیراسامانهاقتصادیجاریبدونآننمیتواند،وجودداشتهباشد.
وقوعرسواییهایمالیدرحسابداریسرفصلتازهاینیستوهرروزانتظارآنراداریمکهرسواییجدیدی،عنواناصلینشریاتشود. آیامقصرنقصدرقوانینومقرراتواستانداردهااستیارفتارغیراخلاقیحسابداران؟)لووهمکاران،2008(
پیشینه تحقیق بیانگر آن است که آیین اخلاق حرفهای در جهت نهادینه کردن اصول اخلاقی در حسابدارانحرفهای چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است.
گزارشگرینادرستصورتهایمالیسازمانهاناشیازنبودتواناییعلمیآنهانبودهبلکهبهدلیلخلأناشیازنبوداخلاقحرفهایدرمیانفعالانحرفهعنوانشدهاست.)لاو،داویوهوپر،2008(
ه تحقیق بیانگر آن است که آیین اخلاق حرفهای در جهت نهادینه کردن اصول اخلاقی در حسابدارانحرفهای چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است.
گزارشگرینادرستصورتهایمالیسازمانهاناشیازنبودتواناییعلمیآنهانبودهبلکهبهدلیلخلأناشیازنبوداخلاقحرفهایدرمیانفعالانحرفهعنوانشدهاست.)لاو،داویوهوپر،2008(ه تحقیق بیانگر آن است که آیین اخلاق حرفهای در جهت نهادینه کردن اصول اخلاقی در حسابدارانحرفهای چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است.
گزارشگرینادرستصورتهایمالیسازمانهاناشیازنبودتواناییعلمیآنهانبودهبلکهبهدلیلخلأناشیازنبوداخلاقحرفهایدرمیانفعالانحرفهعنوانشدهاست.)لاو،داویوهوپر،2008(ه تحقیق بیانگر آن است که آیین اخلاق حرفهای در جهت نهادینه کردن اصول اخلاقی در حسابدارانحرفهای چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است.
گزارشگرینادرستصورتهایمالیسازمانهاناشیازنبودتواناییعلمیآنهانبودهبلکهبهدلیلخلأناشیازنبوداخلاقحرفهایدرمیانفعالانحرفهعنوانشدهاست.)لاو،داویوهوپر،2008(ه تحقیق بیانگر آن است که آیین اخلاق حرفهای در جهت نهادینه کردن اصول اخلاقی در حسابدارانحرفهای چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است.
گزارشگرینادرستصورتهایمالیسازمانهاناشیازنبودتواناییعلمیآنهانبودهبلکهبهدلیلخلأناشیازنبوداخلاقحرفهایدرمیانفعالانحرفهعنوانشدهاست.)لاو،داویوهوپر،2008(ه تحقیق بیانگر آن است که آیین اخلاق حرفهای در جهت نهادینه کردن اصول اخلاقی در حسابدارانحرفهای چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است.
گزارشگرینادرستصورتهایمالیسازمانهاناشیازنبودتواناییعلمیآنهانبودهبلکهبهدلیلخلأناشیازنبوداخلاقحرفهایدرمیانفعالانحرفهعنوانشدهاست.)لاو،داویوهوپر،2008(ه تحقیق بیانگر آن است که آیین اخلاق حرفهای در جهت نهادینه کردن اصول اخلاقی در حسابدارانحرفهای چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است.
گزارشگرینادرستصورتهایمالیسازمانهاناشیازنبودتواناییعلمیآنهانبودهبلکهبهدلیلخلأناشیازنبوداخلاقحرفهایدرمیانفعالانحرفهعنوانشدهاست.)لاو،داویوهوپر،2008(

کلیدواژه‌ها