آسیب شناسی تعریف قانونی جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

2 دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایر ان

چکیده

چکیده
تعریف جرم در قلمرو «هست ها»، لکن مفهوم و ماهیت جرم در قلمرو «بایدها» می باشد، به عبارتی اینکه چه رفتاری جرم است، حالت ارجاعی به مصادیق مصرح در قانون داریم و برمبنای مصادیق مزبور در قوانین موجود به شناخت آن می پردازیم، لکن اینکه چه رفتاری باید جرم باشد، مسأله ای است که قانونگذار با آن روبروست
تعریف جرم بسته به نوع نگاه دینی یا غیردینی انسان به جهان و انسان و همچنین روش بحثی که در رشته مربوطه اتخاذ می گردد، متفاوت است، در حقوق کیفری که با محوریت قانون تبیین می شود، تعریف جرم با چالش جدی مواجه است و احتمالاً تعریفی مصنوعی و از پیش تعیـین شـده در انتظار واژه "جرم" است؛ به گونه ای که تعریف یا عدم تعریـف آن در حقـوق کیفـری یکـسان است.
در غالب تعاریف قانونی از جرم، مقنن جرم را اینگونه تعریف کرده است: «رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»؛ با ارائه چنین تعریفی حقوق‌دانان کیفری وظیفه خود را انجام یافته تلقی می‌کنند؛ این درحالیست که بر این تعریف ایرادات شکلی از جمله؛ ابهام در تعیین و نحوه مجاازت، فقدان تمییز جرم از مفاهیم مشابه، جامع و مانع نبودن و آنکه این تعریف ناظر به پیامدها می باشد و همچنین ایرادات ماهوی از جمله؛ مبنای جرم انگاری مشخص نیست، جرم نهادی تأسیسی است، فقدان ضابطه مشخص و ارجاع به مصادیق مندرج در قانون وارد می باشد که در این پژوهش بدان پرداخته می شود.
کلید واژه ها:
جرم-تعریف جرم- مفهوم جرم- تعریف قانونی- حقوق کیفری.

کلیدواژه‌ها