جامعه شناسی سیاسی نظام آموزشی در عصر صفوی با تکیه بر دو مدرسه خان شیراز و چهارباغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در جامعه شناسی سیاسی ایران عصر صفوی مقوله ایدئولوژیک سازی دین بر تمامی ارکان حکومت و حاکمیت امری مهم به حساب می آید و همین مساله موجب می گردد تا از درون مدارس و مکاتب آموزش ایران در این دوران نوعی ایدئولوژی مُقون و تایید کننده نظام فعل حاکمیتی و حکومتی بیرون بیاید. به تعبیر بهتر، صفویه در مقوله جامعه شناسی سیاسی ایران تمام پروژه های اقتصادی و امنیتی و فرهنگی و اجتماعی خود را در قالب ایدئولوژی رسمی حکومت شیعه پایه گذاری نموده و بر آن اساس از تمامی ارکان موجود چنین خروجی را طلب می کند . تئوریزه کردن ایدئولوژیک حکوت صفویه از جمله موارد مهم جامعه شناسی سیاسی ایران در آن عصر می باشد که در این پژوهش با تکیه بر مدرس خان شیراز و چهارباغ به آن نگاه می شود .
این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و در قالب شیوه توصیفی – تحلیلی به جامعه شناسی سیاسی نظام آموزشی در عصر صفوی پر داخته است .

کلیدواژه‌ها