دریچه نرخ ارز، تورم و تولید در اقتصاد سیاسی ایران: بر اساس مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

چکیده

متغیرهای کلان پولی و مالی از جمله عواملی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی کشور بخصوص بر تولید ناخالص داخلی تاثیر گذار (GDP) باشند. با توجه به اهمیت موضوع هدف اصلی این پژوهش بررسی انتقال همزمان بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران است. روابط میان متغیرها با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) مبتنی بر داده های آماری 1338-1398 مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از توابع واکنش آنی شوک های ناگهانی در متغیرهای تحقیق و اثر آن ها بر شاخص رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) طی 10 دوره بررسی شدند. همچنین برای پاسخ به فرضیه های تحقیق از ابزار تجزیه واریانس نیز استفاده شد. برای نشان دادن نوسانات زیاد در هر دو متغیر نرخ تورم و نرخ ارز، فیلترهای هدریک-پرسکات و باکستر کینگ مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج حاصل نشان داد که نرخ ارز و نرخ تورم بر شاخص GDP تاثیر منفی دارند. هم چنین بین نرخ ارز و نرخ تورم رابطه مثبت وجود دارد یعنی با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها