تبیین مرزهای مفهومی سیاست شهر و خط مشی شهری در علم سیاست شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم سیاسی، حقوق و علوم سیاسی، علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

با وجود اینکه از سیاست‌شهر و خط‌مشی‌شهری زیاد استفاده می‌شود، اما مرزهای مفهومی این دو مفهوم در مقایسه با یکدیگر، چندان شفاف نیستند. همین، یک مسئله است. در تحقیق حاضر تلاش شده‌است تا علت آن، ثابت شود. در پاسخ به این سئوال که مقایسۀ دو مفهوم بالا، چه کمکی به ما در فهم بهترعلم‌سیاست‌شهر می کند؟، از روش مطالعۀ موردی استفاده شده‌است. در این پژوهش با مراجعه به آثار نظری و اسناد، مرزهای مفهومی سیاست‌شهر و خط‌مشی-شهری مشخص و این دو با هم مقایسه شده‌اند. دو مفهوم اشاره‌شده، کاملا بر یکدیگر منطبق نیستند و هر‌کدام از آنها حوزۀ انحصاری خود را نیز دارد. در مرحلۀ بعد، نسبت میان هر یک از دو مفهوم سیاست و خط‌مشی با علم‌سیاست-شهر معلوم شده‌است. پژوهش حاضر در نهایت، به این نتیجه رسیده‌است که علم‌سیاست‌شهر، چیزی جز فهم مداخلات پنهان نیروهای غیررسمی در روند تصمیم‌گیری یک شهر نیست و بقیه موضوعات، فرعی و کم‌اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها