نظریه سوءاستفاده از حق در حق حبس در حقوق ایران و کانادا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار ،گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

امروزه حق حبس به‌عنوان یکی از حقوق مترقی در حقوق نوشته‌های اکثر کشورها تلقی می‌شود. موضوع سوءاستفاده از حق در اصل 40 قانون اساسی و برخی مواد قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است اما به صورت اختصاصی در ماده‌ای مستقل به موضوع سوءاستفاده از حق حبس در قانون مدنی یا آیین نامه‌ای خاص پرداخته نشده است. در راستای حق حبس در حقوق کانادا نیز که سیستم حقوقی این کشور بر گرفته از نظام حقوقی کامن‌لا می‌باشد به موضوع سوءاستفاده از حق و در برخی مواد به مسئولیت مدنی اشاره گردیده است. طبق ماده 1457 قانون مدنی کانادا، شخص عاقل ملزم به جبران خسارت ناشی از تقصیر خویش می‌باشد که این تقصیر می‌تواند ناشی از سوءاستفاده از حق حبس باشد. از این رو با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل و توصیف منابع و مقررات موجود به بررسی موضوع پرداخته می‌شود. علی ایحال نمی‌توان موضوع سوءاستفاده از حق در حق حبس را در حقوق ایران و کانادا موضوع بی‌اهمیتی جلوه داد و این موضوع به‌عنوان یک اصل مهم شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها