براهین اثبات وجود خدا از دیدگاه اتین ژیلسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه دین (کلام)،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ، ایران(نویسنده مسول)

3 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه نیشابور،نیشابور،ایران

چکیده

برهان‌های اثبات خدا استدلال‌هایی برای اثبات وجود خدا با روش عقلی هستند. اعتقاد به وجود خدا، مهمترین عقیده دینی نزد پیروان ادیان الهی به شمار می‌آید. این پژوهش بر آن است تا افق روشنی از براهین اثبات وجود خدا به دست دهد. در باب وجود خدا از دیرباز تا کنون دیدگاه‌‌های متفاوتی وجود داشته است. برخی وجود خدا را بدیهی و بی‌‌نیاز از استدلال می‌دانند، زیرا چیزی روشن‌تر از خدا وجود ندارد تا از طریق آن به خدا پی ببرند. برخی دیگر بر وجود خدا استدلال اقامه کرده‌اند. نگارنده در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی براهین اثبات وجود خدا از دیدگاه اتین ژیلسون پرداخته است. این مقاله به روش کتابخانه ای با بهره گیری از متون کتبی، نشریات و جستجوی اینترنتی گردآوری شده است. روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی می باشد.نتایج تحقیق وجود خدا را با دلایل ارائه شده اثبات می کند.
کلیدواژه ها: براهین، ژیلسون، وجود خدا، فلاسفه

کلیدواژه‌ها