تحلیل رابطه ادراک شهروندان از عملکرد بودجه ریزی دولت و سطح اعتماد سیاسی در ایران: مورد مطالعه شهر کرمان(1399)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه سیاسی، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار سیاستگذاری عمومی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مطالعات انجام‌شده در ایران، نشان دهنده کاهش سطح اعتماد سیاسی بوده است. مدیریت مالی دولت‌ها و عملکرد نهادها از جمله عوامل تأثیر‌گذار بر اعتماد سیاسی ذکر شده‌اند. در این راستا، پژوهش حاضر کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که بین ادراک شهروندان کرمانی از نحوه عملکرد بودجه‌ریزی دولت جمهوری اسلامی ایران و میزان اعتماد سیاسی آن ها چه رابطه‌ای وجود دارد؟ پژوهش به روش پیمایشی، از نوع توصیفی و همبستگی با استفاده از آزمون اسپیرمن انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و جامعه آماری، شهروندان دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر در کلان‌شهر کرمان، در بازه زمانی سال 1399 در نظر گرفته‌شده‌اند. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان تعداد 382 نفرتعیین گردید که با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می دهد، بین ادراک شهروندان از عملکرد دولت در فرایند بودجه‌ریزی و سطح اعتماد سیاسی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به‌بیان‌دیگر، افرادی که از نحوه عملکرد بودجه‌ریزی رضایت نداشتند، اعتماد سیاسی آن ها نسبت به نظام سیاسی، نهادها و کنشگران سیاسی نیز پایین بوده است.

کلیدواژه‌ها