تاثیر اصل رعایت حقوق شهروندی در قوانین کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با تصویب « قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در سال 1383 ، قانونگذار توجّه خاصّی را به حفظ حقوق شهروندان در فرآیند دادرسی کیفری معطوف داشت و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، این توجّه بیشتر شد. در مادة 7 قانون اخیر، قانونگذار،با تاسیس «اصل رعایت حقوق شهروندی» ضمن تأکید بر اجرای قانون صدرالذکر، هم مشمولین قانون را توسعه داد و هم ضمن قید ضمانت اجرای خاصّ، برای عدم رعایت حقوق شهروندی (که در قانون خاصّ مورد غفلت قرار گرفته بود). ضمانت اجراهای کیفری موجود در قوانین جزایی موجود را تحت تاثیر قرار داد، به گونه ای که مجازاتهای موجود در قوانین مربوط را منتفی و صرفاً مجازات مقرّر در مادة 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در موارد نقض حقوق شهروندی اشخاص قابل اعمال دانست، مگر اینکه مجازات قانونی مربوطه شدیدتر از مجازات مقرر در مادة 570 باشد .
واژگان کلیدی:
حقوق شهروندی ، دادرسی کیفری، مقامات قضایی، ضابطین ، مجازات .

کلیدواژه‌ها