آینده نگاری توسعه و ارتباطات در برنامه‌های توسعه‌ی ایران (مطالعه‌ی موردی: برنامه‌ی توسعه‌ی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی علوم ارتباطات دانشکده مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران ، ایران

2 استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه سوره تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آینده نگاری توسعه و ارتباطات براساس برنامه ی توسعه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش پژوهش کیفی انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه، اسناد مرتبط با مؤلفه‌های آینده نگاری ارتباطات توسعه بود، پس از جمع‌آوری داده‌ها و اشباع نظری، از روش تحلیل محتوای کیفی و شیوه ی کد گذاری استفاده گردید، برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، ایده‌هایی را درباره اینکه چه موضوعات و مفاهیمی بایستی انتخاب و رمزگذاری شود بدست آمد و برابر نظریه مبنایی(تئوری سیستم‌های اجتماعی باز) رمز‌ها تعریف و نهایتاً مفاهیم جدیدی متناسب با آن‌ها استخراج گردید. نتایج با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین پایه‌ای که در مواد و تبصره‌های قسمت ارتباطاتی برنامه سوم، چهارم ، پنجم وششم وجود دارد، احصا شده است. نتایج شامل 122 مضمون کلیدی، 29 مضمون سازمان‌دهنده و 7 مضمون فراگیر بود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که مضامین فراگیر مشترک در برنامه سوم، چهارم ، پنجم وششم توسعه بر «توسعه بانکداری الکترونیک»، «توسعه صنعت فناوری اطلاعات»، «توسعه اقتصاد و بازرگانی در محیط تجارت الکترونیک»، «توسعه پایگاه اسنادی، اطلاعاتی دولت الکترونیک»، «توسعه فرهنگ ملی و بومی و دینی در داخل و خارج»، «توسعه نظام آموزش همگانی» و «توسعه نظام حقوق ارتباطات» استوار است.

کلیدواژه‌ها