ارائه مدل برندسازی حسی در صنعت مواد غذایی (مطالعه موردی: صنایع بزرگ مواد غذایی استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی(بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تبریز،تبریز،ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجبشیر ،تبریز ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران

4 استادیارو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز،ایران

چکیده

روش پژوهش مطالعه حاضر با دو نوع رویکرد کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 10 نفر از خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنایع غذایی) است و جامعه آماری تحقیق در بخش کمی نیز شامل 400 نفر از مشتریان و مصرف‌کنندگان در صنعت مواد غذایی می‌باشند. نمونه‌گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. جهت تحلیل مصاحبه‌های تخصصی، روش تحلیل مضمون بکار گرفته شده است. همچنین شاخص‌های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری-تفسیری و نرم افزار LISREL پرداخته شده است. تحلیل داده‌های پژوهش در فاز کیفی با نرم‌افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم‌افزار Matlab انجام شده است. برای دستیابی به هدف‌های پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه‌ای از شاخص‌های کاربردی بازاریابی حسی شناسایی شدند. نتایج تحلیل نشان داده است. مدیریت برند عنصر زیربنایی مدل است که بر استراتژی برند، شناسایی مشتریان هدف و بازاریابی حسی تاثیر می‌گذارد. این عوامل نیز به نوبه خود موجب ارتباط هیجانی، مدیریت حواس و تعامل دوسویه با مشتریان می‌شوند. به این ترتیب مدیریت تجربه برند می‌تواند شخصیت برند را نزد مشتریان هدف شکل دهد و فعالیت‌های برندسازی حسی با موفقیت به ثمر برسد.

کلیدواژه‌ها