بررسی عوامل موثر در وقوع فساد اقتصادی وچالش های سیاست کیفری ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

2 استاد یار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) اصفهان، ایران (نویسنده مسؤول).

3 استاد یار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) اصفهان، ایران

چکیده

مفاسد اقتصادی از معضلات جدی کشورها و حتی سازمان های بین المللی می باشد بی شک مبارزه با این فسادها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشدتورم بالا ، بازار هم ریخته ، کاهش ارزش پولی ، تعطیلی کارخانه ها و نوسانات شدید بازار ارز و ... از پیامدهای جرایم اقتصادی می باشد و قانونگذارایران با تصویب قانونهای متعدد سعی در شناسایی عوامل موثر در وقوع فساد اقتصادی و پیشگیری و مجازات مرتکبین این جرائم صورت داده است.عوامل متعدد سیاسی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در وقوع این جرایم موثر است پیچیدگی این جرایم و، منفعت بالای انها ،ذکاوت هوشی مرتکبین ، عدم پیش بینینی سازوکارهای نظارتی ، وابسته بودن به قدرت و ذی نفوذ بودن از عوامل دیگر موثر در وقوع فساد اقتصادی می باشد.سیاست کیفری ایران در زمینه برخورد با این جرایم با چالش های متعددی روبرو می باشد مراجع قانونگذاری متعدد ، عدم مشخص بودن مفهوم مفاسد اقتصادی ، فقدان ضابطه مشخص د رخصوص این جرایم و.....از چالش های سیاست کیفری ایران در مبارزه با مفاسد اقتصادی است .در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است بررسی عوامل موثر در وقوع فساد اقتصادی وچالش های سیاست کیفری ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی بررسی خواهد شد ودر نهایت پیشنهادهایی ارایه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها