سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم تهدید کننده امنیت غذایی با رویکرد پیشگیرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار،گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ، واﺣﺪ اﺳﻼم آﺑﺎد غرب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،اﺳﻼم آﺑﺎد غرب، اﯾﺮان

چکیده

استقرار و پایداری، امنیت غذایی، به‌عنوان حق دسترسی بشر به غذای کافی، ایمن و مغذی با حقوق محیط زیست، ارتباط مستقیمی دارد. در حوزه امنیت غذایی و حق بر غذا، جرایم زیادی اعم از جرایم حوزه مواد غذایی و جرایم حوزه زیست محیطی اتفاق می‌افتد که امنیت غذایی و در نهایت سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد. در این بین کشورهای توسعه یافته، برای جلوگیری از این جرایم، تمایل به سیاست جنائی پیشگیرانه پیدا کرده‌اند. در این مقاله برآنیم، تا با روش کتابخانه‌ای به تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم تهدید کننده امنیت غذایی بپردازیم. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که پاسخ‌های غیرکیفری مورد بحث فاقد زیرساخت‌های لازم برای تحقق هدف پیشگیری و پاسخ‌های کیفری نیز، فاقد انسجام کافی می‌باشد. بنابراین نیاز به قانونی خاص با عنوان "جرایم تهدید کننده امنیت غذایی" که پوشش دهنده رفتارهای تهدید کننده امنیت غذایی باشد با دادسرای ویژه محسوس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها