مناسبات حقوق بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل در نهادهای بین‌المللی پولی و مالی (مطالعه موردی صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
انعقاد معاهدات پولی و مالی پس از جنگ جهانی دوم که منجر به تأسیس سازمان‌های پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی گردید، مناسبات اقتصاد سیاسی بین‌المللی را به تحولات حقوق بین‌الملل مرتبط کرد. در این نوشته که با رویکرد توصیفی-تحلیلی نوشته شده، رابطه بین حقوق بین‌الملل و اقتصاد سیاسی بین‌الملل را در دو نهاد گفته شده بررسی نموده و این فرضیه که، رویکرد هژمونیک دولت ایالات متّحده در شکل‌گیری، استمرار و تغییر هنجارهای نظام پولی و مالی بین‌المللی نقش اصلی را ایفاء نموده است و سایر بازیگران بین‌المللی در جایگاه انفعالی قرار داشته و عمدتا هنجارهای بین‌المللی حوزه پولی و مالی به صورت تصمیم‌گیری از بالا به پایین و توسط قدرت هژمون و در برخی از مواقع با حمایت سایر دولت‌های شمال انجام گرفته و حقوق بین‌الملل و ارزش‌های آن در راستای منویات اقتصاد سیاسی بین‌الملل تکامل یافته است را نشان می‌دهد.
کلمات کلیدی: صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی،اقتصاد سیاسی حقوق بین‌الملل، نهاد پولی و مالی.

کلیدواژه‌ها