جلوه های رئالیستی و اسطوره ای در رمان الدورادو و تحلیل جامعه شناختی بحران مهاجرت در این اثر، تداعی مشکلات پناهجویان و مهاجران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه زبان وادبیات فرانسه، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه زبان وادبیات فرانسه، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

بی تردید، مقولۀ مهاجرت را می توان یکی از موضوعات چالش برانگیز در میان رویدادهای نیمۀ دوم قرن بیستم و نیز حوادث قرن بیست و یکم تلقی کرد که نه تنها عرصه های گوناگونی از قبیل سیاست، جامعه ، فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است، بلکه جایگاه و اهمیت آن، نظر بسیاری از نویسندگان برجسته و پر آوازه در سراسر جهان را به خود جلب نموده است تا بحران مهاجرت را دستمایۀ اصلی آثار خود قرار دهند. در میان رمان نویسان نوظهور در دو دهۀ اخیر، لوران گوده ، نویسنده فرانسوی را باید در شمار کسانی قرار داد که به این مقوله پرداخته است. در این مقاله می کوشیم تا ضمن برشمردن پیامدهای بحران مهاجرت، جلوه های رئالیستی رمان الدورادو و نیز ابعاد اسطوره ای و عناصر نمادین در این رمان را تحلیل و بررسی کنیم. نتایج حاکی است : این اثر، گر چه ترسیمی عینی از تلخ ترین و تراژیک ترین وضعیت انسانهایی رنج دیده و درمانده ارائه می دهد و سرشار از عناصر رئالیستی محض است؛ با این همه، همچون دیگر آثار گوده این عناصر رئالیستی چنان با جلوه های نمادین و اسطوره ای عجین می شود که تفکیک میان آنها امری دشوار می نماید.

کلیدواژه‌ها