بررسی تطبیقی ماهیت قرارداد اختیار معامله در نظام حقوقی ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم.

چکیده

امروزه در بازارهای اقتصادی به منظور کاهش ریسک و انعطاف‌پذیری و قابلیت‌ جذب نقدینگی از ابزارهایی با عنوان ابزارهای مالی مشتقه استفاده می‌شود که به علت نوین بودن آنها در برخی نظام‌های حقوقی در رابطه با ماهیت و مشروعیت آنها شبهاتی وجود دارد. این پژوهش بر آن است که با رویکردی تطبیقی و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ماهیت قماری بودن قرارداد اختیار معامله به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی مشتقه، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بپردازد. بررسی ویژگی‌‌ها و ماهیت قرارداد اختیار معامله از سویی و ویژگی‌ها و شاخصه‌های قماری بودن در نظام حقوقی ایران و آمریکا از سوی دیگر بیانگر آن است که شبهة قماری بودن قرارداد اختیار معامله قابل قبول نخواهد بود. همچنین باید گفت که ریسک موجود در قرارداد اختیار معامله با ریسک قمار متفاوت است چنانکه ریسکی که در قمار وجود دارد ساختگی است و قابل اجتناب، در حالی که ریسک ناشی از تغییرات قیمت یک ریسک تجاری و واقعی است.

کلیدواژه‌ها