ارزیابی ملاحظات سیاسی ـ امنیتی دولت چین در قبال مسلمانان سین کیانگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل/واحد قم/دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران

2 روابط بین الملل/دانشگاه امام صادق/تهران/ایران/ دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی/ واحد قم/دانشگاه آزاد اسلامی /قم/ایران دانشگاه آزاد اسلامی،قم ،ایران

چکیده

مسلمانان سین کیانگ را می توان یکی از مهمترین ملاحظات امنیت داخلی دولت چین به حساب آورد که بر سیاست خارجی و امنیتی این کشور نیز تاثیر گذاشته است. این مساله، اگر چه تحت تاثیر هویت اجتماعی مسلمانان این منطقه و سیاست "همگون سازی و ادغام گرایی" دولت چین قرار دارد اما بااین وجود، اولویت امنیتی و سیاسی این موضوع در چین، تنها متأثر از شرایط داخلی آن نیست بلکه شرایط منطقه ای و بین المللی نیز نقش برجسته ای در اولویت بخشی به آن دارد. در این زمینه، وضعیت منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری در سال 1991، تأثیر مستقیمی بر اولویت های امنیتی چین در منطقه سین کیانگ داشته است. درواقع، اگرچه پکن بعد از مسکو، دومین قدرت نوظهور بود که توسعه همه جانبه روابط خود با این جمهوری های تازه استقلال یافته را در درجه اول از حیث سیاسی و امنیتی و در درجه دوم از منظر مسائل اقتصادی و فرهنگی، در دستور کار خود قرار داد اما همزمان، تحت تاثیر چالش ها و آسیب های داخلی این کشورها نیز قرار گرفت. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد همجواری منطقه سین کیانگ و قرابت و نزدیکی هویتی و فرهنگی ساکنان آن با اقوام آسیای مرکزی، حرکت های جدایی طلبانه، افراطی گری مذهبی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر زمینه حساسیت و سختگیری پکن نسبت به مسایل سیاسی و امنیتی این منطقه و مسلمانان آن را بوجود آورده است.

کلیدواژه‌ها