سیاستگذاری مالیاتی در ایران با توجه به نااطمینانی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد-دانشکده مدیریت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 گروه اقتصاد /دانشکده مدیریت/دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف این مقاله بررسی نااطمینانی قیمت نفت، نرخ تورم و نرخ ارز و تاثیر آن بر درآمدهای مالیاتی و انطباق آن با سیاست های مالیاتی می باشد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران به دلایل ساختاری همانند وابستگی به درآمد نفتی، تورم بالا، کسری بودجه سالانه و تلاطم های ارزی، همواره با نااطمینانی و نوسان همراه بوده است، این سوال مطرح می شود که آیا سیاست های مالیاتی توانسته است به عنوان یک ابزار مالی توانمند آثار سوء این نااطمینانی ها را خنثی یا کنترل نماید؟ برای دستیابی به اهداف پژوهش از مدل تصریح شده و الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته(GARCH) برمبنای داده های فصلی سال های 1398-1369 استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از تایید نااطمینانی متغیرها می باشد و نشان می دهد درآمدهای مالیاتی به صورت معنی داری متاثر از تغییر قیمت نفت، نرخ ارز و تورم بوده است. همچنین انطباق نتایج کمی با سیاست های مندرج در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالانه نشان دهنده کم توجهی به این تاثیرات در سیاستگذاری مالیاتی و عدم سازگاری نظام مالی و مالیاتی کشور با آن می باشد.

کلیدواژه‌ها