مسولیت مدنی تولید کنندگان و متصدیان انتقال محتوی در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گروه حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 گروه حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. استادیار ( نویسنده مسئول)

3 هیئت علمی،گروه حقوق، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

سال های آینده بی تردید تکامل گسترده عصر ارتباطات و پردازش اطلاعات زندگی جوامع انسانی را با گفتمان جدیدی روبرو کرده و یا خواهد کرد یکی از مصادیق رایج و جدید طرح مسأله محتوا و محافظت از آن در فضای مجازی است. فضای مجازی و الکترونیک بنابه شرایط فنی دارای ظرفیتهای قابل توجهی جهت سوءاستفاده بمنظور نقض حریم انسانهاست. با این حال مباحث مربوط به محتوا در محیط های مجازی موجب بیان مباحث ویژه‌ای می گردد که طرح آن در محیط های غیرمجازی سابقه‌ چندانی نداشته است. از یک سو موارد رایج نقض حریم‌خصوصی در محیط مجازی دارای ویژگیهای قابل توجهی می شود و از سوی دیگر ایجاد محیط مجازی باعث ایجاد زوایا و زمینه های جدیدی از نقض قوانین شده است. ایجاد یا تولید ،ارایه ،عرضه تامین ،پخش فراگیر و غیر فراگیر محتوا و استفاده از بسته های الکترونیکی در فضای جدید باید و نبایدهای نوینی را نیاز دارد لذا لازم است بر اساس ویژگیهای فنی و حقوقی محیط ها و فعالیت های مجازی، نقض حریم خصوصی در این حوزه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد پس از آن اهمیت، نقش، احکام و ضمانت اجراهای حمایت از محتوا در محیط مجازی مشخص شود.

کلیدواژه‌ها