حمایت از بزه‌دیدگان از دیدگاه پلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق ،واحدکرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران.ایران.

3 گروه حقوق ،واحدکرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه،ایران

چکیده

حمایت از بزه‏دیدگان ازجمله مباحث نوین حقوق جزاست که روش‏های حمایت از قربانیان جرم از سوی پلیس شامل مواردی همچون نگرش کلی آن حمایت از بزه‏دیدگان، تثبیت موقعیت حقوقی آنان و جبران خسارت‏های مادی و معنوی آنهاست. در اثر ارتکاب جرم، ضرر و زیانهای مادی و معنوی مختلفی متوجه جان، مال، ناموس، آبرو و روح و روان بزه‌دیدگان و بستگان آنان می‌شود. نحوه پاسخ‌دهی مراجع دولتی به بزه‌دیدگان می‌تواند در کاهش آسیب‌های آنان مثمر ثمر باشد. نقش پلیس به‌عنوان اولین نهادی که بزه‌دیدگان به آن مراجعه می‌کنند، در کاهش آسیب‌ها و خسارات و تأمین نیازها و خواسته‌های آنان بسیار ارزنده و قابل توجه است. نوع عملکرد و برخورد و رفتار(به‌طور کلی تعامل) پلیس می‌تواند آسیب‌های ناشی از جرم را برای بزه‌دیده کاهش داده و یا برعکس، آنها را تشدید کند؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت چنین نقشی برای پلیس، جنبه‌های گوناگون این حمایت بررسی شود در این پژوهش به حمایت پلیس از بزه‌دیده مورد بررسی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر از لحاظ کاربرد جزء تحقیقات کاربردی مسأله محور است؛ لذا هدف اساسی پژوهش شناسایی مبانی نظری حمایتی پلیس از بزه‌دیده می‌باشد. پس در نتیجه در طی سال‌های اخیر اندیشة حمایت از بزه‌دیدگان موجب توجه جرم شناسان، قانون‌گذاران، مقامات قضایی و نیز پلیس شده و اقدامات قابل توجهی در جهـت حمایت از بزه‌دیدگان صورت پذیرفته است پلیس نخستین نهادی است که بزه‌دیدگان با آن روبرو می‌شوند و نقش فراوانی در کم شدن آسیب‌های ناشی از جرم و حمایت از بزه‌دیدگان دارد.

کلیدواژه‌ها