تاثیر بازاریابی درونی بر میزان جهت گیری کارآفرینانه با اتکا به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی در جامعه سیاسی ایران (مورد مطالعه :کسب و کارهای نوپای شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران تهران،ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.299803.2138

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحقق و توجه به الزمات پیاده سازی شعار رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1401 تحت عنوان سال تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال و ایجاد بستری برای تجاری سازی و رشد کمی و کیفی کسب وکارهای نوپا در کشور با اتکا بر به دانش و پیشرفت های علمی و اشتغال‌آفرینی می باشد.هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های بازاریابی درونی بر میزان گرایش کارآفرینانه برای توسعه کسب و کارهای نوپا در جامعه سیاسی ایران بود. داده های لازم با پرسشنامه استاندارد از 384 نفر از کارکنان و مدیران استارتاپ ها و به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع ساده و آسان انتخاب شدندگردآوری شده. جهت آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار Smart pls استفاده شدنتایج نشان داد تحول سازمانی، فرایندهای داخلی،ساختار درونی،ویژگی های محیطی و ارزش آفرینی،بر جهت گیری کارآفرینانه تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.نتایج مدل ضریب تأثیر عامل های تغییر بر پیامد ها نشان دهندة تأیید روابط بود و از نتایج شاخص نیکویی برازش،مقدار شاخص برازش برابر 665/0شدکه بیان ساده‌تر داده‌های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر مطلوبیت قوی مدل است. همچنین این پژوهش می تواند برای شناسایی، برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی برای ترغیب دانشگاهیان،شرکت های دانش بنیان و استار تاپ ها به آموزش بازاریابی درونی مبتنی بر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی و ارتقا آن در سازمان ها و مجامع سیاست گذار عمومی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها