بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تفکرنقادانه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان ، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری ، دانشگاه پیام نور ، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حسابداری ، دانشگاه پیام نور ، ایران

چکیده

هدف اصلی از طرح تحقیق؛ بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با تفکرنقادانه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. روش انجام تحقیق، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف ، کاربردی می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بود که از میان آنها تعداد 201 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این تحقیق، هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شد، از آمار توصیفی جهت ارائه مشخصات دموگرافیک آزمودنی ها و بیان شاخص های مرکزی و پراکندگی چون میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل استنباطی از روش‌های کلموگروف اسمیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوف (برای تعیین چگونگی توزیع داده های تحقیق و بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق و امکان انجام آزمون پارامتریک) و رگرسیون و از نرم‌افزار SPSS به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیه های تحقیق استفاده گردید. باتوجه به یافته های تحقیق کلیه فرضیه ها با سطح اطمینان بالایی تایید شد و مطابق با نتایج بدست آمده باید خاطرنشان داشت که رابطه معناداری بین ابعاد هوش هیجانی و تفکر انتقادی دانشجویان وجود دارد. نتایج نشان داد که بین ابعاد و ملفه های هوش هیجانی با تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه های تحقیق تایید می گردد.

کلیدواژه‌ها