ارزیابی و مبانی کارشناسی نظر اهل خبره با علم قاضی و شهادت درجوامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه الهیات، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانmrezaei@basu.ac.ir

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. همدان. ایران

چکیده

توجه به سرعت تخصصی شدن علوم و تاثیر روزافزون آن در استنباط فقهی و حقوقی، پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی را به واکاوی هر چه بیشتر جایگاه و تاثیر نظریه کارشناسی رهنمون ساخته است. رجوع به کارشناس، سابقه طولانی در زندگی اجتماعی انسان داشته است؛ اما در دوران معاصر، با پیشرفت علوم و فنون و تحولات سریع در زندگی اجتماعی و پیچیده شدن آن، اهمیت کارشناسی چندین برابر شده است. در رسیدگی های قضایی نیز، کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است تا جایی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن، نیاز به ارجاع به کارشناس، احساس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش موثری دارد؛ این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ارزیابی و مبانی کارشناسی نظر اهل خبره با علم قاضی و شهادت پرداخته است، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، کارشناسی به عنـوان یکـی از اساسـی تـرین طرق اثبات دعوا در حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی در محاکم به شمار مـی آیـد. فلـذا، رابطه نظر اهل خبره و علم قاضی جز در مواردی پراکنده مورد توجه و بحث قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها