چالش های جهانی شدن مجازات با تأکید بر جامعه سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

4 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

امروزه کشورها به دلیل داشتن مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در تلاشند قوانین کیفری خود را با معیارهای پذیرفته شده جهانی، هماهنگ سازند. ایران نیز در حوزه اصلاح قوانین کیفری، بر اساس اصل چهارّم قانون اساسی، درصدد منطبق ساختن این قوانین با مبانی شرع مقدّس اسلام بوده و از طرف دیگر، سعی کرده از دستاوردهای بشری و انطباق با مبانی جدید حقوق کیفری، قوانین کیفری خود را فارغ از چالش های سیاسی، اصلاح و بازنگری نماید. در این راستا یعنی پایبندی به مبانی شرع و انطباق با آموزه های حقوق کیفری مدرن، به لحاظ تباین مبانیِ این دو نظام حقوقی، با چالش های جدّی مواجه خواهد شد. در این نوشتار، به روش توصیفی-تحلیلی، موانع و راهکارهایی که نظام تقنینی کشور و نیز صاحب نظران ارائه کرده اند، مورد تحلیل قرار گرفته و دیدگاه های جدیدی برای حلّ چالش های پیش رو و انطباق قوانین کشور با دستاوردهای جهانی حقوق کیفری مدرن سازِ قوانین ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها