مطالعه تطبیقی قرارهای نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ، واﺣﺪ اﺳﻼم آﺑﺎد غرب، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،اﺳﻼم آﺑﺎد غرب، اﯾﺮان

3 گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

استفاده از نتایج جرمشناسی و کیفرشناسی در محدوه اجرای کیفر و نهادهای به مثابه کیفر امری است که در قرن حاضر مورد توافق جرمشناسان و حقوقدانان است. دراین بین قرارهای نظارت قضایی متاثر از جدالهای بین حقوق بشری و دفاع از حقوق متهم است. در این بین حقوق کیفری ایران و انگلستان نیز از این تحول باز نمانده و قرارهای نظارت قضایی وارد حقوق کیفری این کشورها شده است. لیکن سؤالی این مقاله، این است که چه وجوه افتراق و اشتراکی بین نظام حقوقی ایران و انگلستان در زمینه قرار نظارت قضایی وجود دارد؟ در واقع مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش می‌کند تا مطالعه تطبیقی بین قرارهای نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلستان داشته باشد. نتایج مقاله حاضر بیانگر این است که بهرغم داشتن اشتراکات متعدد به ویژه در اصول حاکم برقرارهای نظارت قضایی و آثار آن، در دو نظام حقوقی مزبور، سه تفاوت اساسی د راین خصوص وجود دارد. اولا؛ اینکه در حقوق کیفری انگلستان هدف سازشی متهم بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است ولی در حقوق کیفری ایران هدف بیشتر تثبیت نبود فرار و پنهان شدن متهم است، دوما؛ اینکه در حقوق کیفری انگلستان قرارهای نظارت قضایی حاوی تکالیف سلبی با دقت و جامعیت بیشتری طرح شده است ولی در حقوق ایران در این خصوص هنوز پیچیدگی ها و نواقص فراوان است سوما؛ اینکه در حقوق کیفری انگلستان مبنا بر صدور قرارهای نظارت قضایی مجزا ومنفک است درنتیجه در حقوق کیفری ایران قرارهای نظارت بیشتر جنبه تکمیلی دارند.

کلیدواژه‌ها