نقش بازاریان (کسبه) و تجار در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،تاریخ ایران دوره اسلامی واحد علوم تحقیقات،ایران،تهران

2 عضو هیات علمی گروه تاریخ ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، ایران ،تهران

چکیده

نهضت ملی شدن صنعت نفت از حرکت‌های سیاسی و اجتماعی بود که اهداف خود را در راستای حاکمیت استقلال ملی تعریف کرد. این جریان در سال ۱۳۲۸ هـ. ش با تشکیل جبهه ملی آغاز شد. تحقق این امر به‌منظور تسلط بر منابع و منافع ملی و کوتاه کردن دست بیگانه از امور داخلی موردقبول عموم قرار گرفت وهمچنین مشارکت سراسر را از جبهه ملی و نخست‌وزیری مصدق به دنبال داشت. بازاریان به‌عنوان بخشی از نیروهای اقتصادی و اجتماعی فعال در جامعه ایران به حمایت پرداختند. مسئله تحقیق حاضر این است که انگیزه و اهداف تجار و بازاریان در حمایت از آن چه بود؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که تجار و بازاریان، ملی شدن صنعت نفت و کوتاه شدن دست بیگانگان از اقتصاد ایران را به نفع تجارت و بازرگانی داخلی تحلیل و ارزیابی می‌کردند. روش تحقیق در این مقاله، تاریخی (استقرائی) و شیوه گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای است؛ شیوه نگارش نیز توصیفی-تحلیلی می‌باشد. یافته‌های اساسی پژوهش فوق بیانگر آن است که تجار و بازاریان در دوره‌های بحران، شورش و انقلاب، از نیروهای سیاسی سنتی حمایت اقتصادی کرده و یکی از بزرگ‌ترین اقشار حمایتی در این جریان بوده‌اند در این راستا بسیاری از بازاریان که در تمام دوره مصدق همراه او بودند، پس از کودتا نیز به حمایت از وی پرداختندواژگان کلیدی:
تجار، بازاریان، پهلوی دو ، دکتر محمد مصد ، صنعت نفت، ملی شدن

کلیدواژه‌ها