تحولات مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران می باشد. مشارکت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دستیابی به توسعه سیاسی مطرح است. از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون، دولتهای مختلف تلاش کرده اند با مشارکت سیاسی را تقویت سازند. با این حال، نگاهی به آمارها و روند مشارکت سیاسی نشان می دهد که تا کنون نتوانسته اند موفقیتی در این مهم کسب کنند. با توجه به این امر، سوال اصلی رساله این گونه مطرح شده است که مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که با وجود تلاش دولتهای مختلف، مشارکت سیاسی هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی مناسب نبوده استنتایج تحقیق نشان می دهد که در دوران ریاست جمهوری خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، با وجود تبلیغات انتخاباتی مبتنی بر حضور زنان در پست های مهم سیاسی، روند حضور آنها معطوف به پست های میانی شده است. عدم هم‌افزایی سطوح مختلف ساختارهای اقتصادی، ساختار سیاسی و فرهنگی موجود با تحولات ناشی از جهانی شدن و توانمندسازی زنان، موجب استمرار گفتمان مسلط مردسالاری و ضعف عاملیت زنان در امر سیاسی ایران شده است. نوع روش تحقیق در مقاله ی حاضر، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها