طراحی مدل کارآفرینی پایدار مبتنی بر شایستگی‌های کارآفرینانه در کسب و کارهای بیمه‌ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، دکتری تخصصی مدیریت گرایش آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از طراحی مدل کارآفرینی پایدار مبتنی بر شایستگی‌های کارآفرینانه در کسب و کارهای بیمه‌ای کشور. روش پژوهش عبارت بود از روش ترکیبی یا آمیخته(کیفی- کمی). جامعه پژوهش در بخش کیفی عبارت بودند از اساتید، متخصصان و خبرگان در این حوزه و در بخش کمی عبارت بودند از کلیهنمایندگان و کارگزاران بیمه، مدیران شرکت ستادی و اجرایی بیمه و خبرگان کارآفرینی. تعداد نمونه در بخش کیفی که به صورت هدفمند انتخاب شد، 19 نفر از اساتید، متخصصان و خبرگان و در بخش کمی، با استفاده از فرمول کوکران 371 نفر از اساتید و صاحب نظران انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در بخش کیفی به روش دلفی و از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با استفاده از نرم افزارMAXQDA و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطیبا استفاده از نرم افزارهایSPSS 16و Smart PLS انجام شد. نتایج‌ نشان داد پنج مولفه در تبیین مدل کارآفرینی پایدار مبتنی بر شایستگی‌های کارآفرینانه در کسب و کارهای بیمه‌ای کشور نقش دارند که عبارتند از؛ حوزه فنی- مولفه دانش، حوزه مدیریتی- مولفه مدیریت، حوزه مدیریتی- مولفه رهبری، حوزه فردی- مولفه ویژگیهای شخصیتی، و در نهایت حوزه فردی- مولفه ویژگی‌های روانشناختی کارآفرینی. جهت بررسی برازش مدل، به بررسی X2، R و RS؛ پرداخته شد که وجودX2پایین و نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از سه، و همچنین ضریب تعینن و ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده؛ نشان‌دهنده برازش مناسب مدل بود.

کلیدواژه‌ها