ارائه الگویی جهت توانمندسازی مدیریت دانش کارکنان در حوزه تحقیق و توسعه با بهره‌گیری از سامانه بازی‌گونگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌هایی با رویکرد تحقیق و وتوسعه، با توجه به کارشناسان خبره، باهوش و تحصیلکرده با موانع متعددی مواجه می‌گردد. یکی از راهکارها و ابزارها می‌تواند سامانه بازی‌گونگی برای استخراج دانش کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش با تهیه پرسش نامه علمی و توزیع آن میان کارشناسان فعال در حوزه تحقیق و توسعه گروه صنعتی ایران خودرو در (ایران‌خودرو: NPD ، ایران‌خودرو دیزل، ایپکو، تام و ساپکو)، ارتباط بین مولفه‌ها و متغیرهای سامانه بازی‌گونگی جهت استخراج دانش ضمنی در فرآیند مدیریت دانش و توانمندسازی‌ کارکنان حوزه تحقیق و توسعه در بعدهای سازمانی، محیطی و سازمانی بررسی و ارزیابی شدند. بر اساس نتایج مرحله اول، با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت تعیین استفاده از آزمون ناپارامتریک و پارامتریک مشخص شد. در این خصوص نتایج پژوهش‌ها نشان می دهد که پیچیدگی کارکنان حوزه تحقیق و توسعه گروه صنعتی ایران‌خودرو در حوزه مدیریت دانش (جهت استخراج دانش کسب شده) با سامانه بازی‌گونگی و با استفاده از تمامی اجزای سامانه برای استخراج دانش صورت می‌پذیرد. درضمن با توجه به علاقه بسیار زیاد به متغیر برنامه پاداش، اجزای این متغیر که شامل پاداش ثابت، پاداش تصادفی و پاداش‌های وابسته به زمان می‌باشد می‌باید در جذب دانش سازمانی مورد التفات ویژه قرار گیرد. سپس در نرم افزار SPSS آزمون همبستگی بررسی شد که نتایج نشان داد در گروه صنعتی ایران خودرو تمامی متغیرها و مولفه‌های سامانه بازی گونگی جهت پیاده سازی مدیریت دانش بر بعد محیطی، سازمانی و خانوادگی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها