بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق ، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ، جزیره کیش ، ایران

2 استادیار گروه حقوق ،واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی ،جزیره کیش ،ایران (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب) ، دکتری حقوق خصوصی ، گروه حقوق ،واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق ،واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی ،جزیره کیش،ایران ( عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)، گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی بررسی تطبیقی وضعیت تابعیت مضاعف و پیامدهای مثبت و منفی آن در حقوق ایران، روسیه و کامن لا است از‌ این منظر پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه‌های مختلف تابعیت مضاعف خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در‌این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در ‌این پژوهش، تحلیل اسنادی- حقوقی می‌باشد. یافته‌های ‌این مطالعه، حاکی از آن است که: اولا، مقایسه نظام حقوقی ‌ایران و روسیه بیشتر تفاوت‌ها در نوع نگاه قوانین ‌این دو کشور در خصوص تابعیت مضاعف به چشم می‌خورد. روسیه تابعیت مضاعف را می‌پذیرد و مدام قوانین حقوقی خود را در‌این راستا به روز می‌کند در حالی که ‌ایران تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد اما با جمع کثیری از دو تابعیت‌ها روبه‌رو است و راهکار حقوقی مناسبی برای ‌این موضوع ندارد ثانیا، آثار تابعیت در ایران بر اثر تحمیل تابعیت مرد بر زن و تسری تابعیت پدر به اولاد متفاوت از حقوق کامن لا است که تابعیت مشترک زوجین و تابعیت پدر و مادر را مورد پذیرش قرار داده است، می باشد

کلیدواژه‌ها