مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ، گروه حقوق ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

2 (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ) ، گروه حقوق ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 ( عضو هیات علمی دانشگاه رجاء ) ، گروه حقوق ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

چکیده

در این مقاله بررسی ماهیت مسئولیت مدنی و مسئولیت مدنی دولت در قبال سیاست های مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در‌این پژوهش،این سوال مطرح است که چه تفاوت و تشابهی در بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت در نظام حقوقی ایران و انگلستان مشاهده می شود؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض طرح شده است که:«مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت اصلی پذیرفته در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس است که در ایران ناشی قاعده حقوقی تقصیراست اما سه قاعده ی حقوقی مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، مسئولیت ناشی از عمد و تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر، اساس مسئولیت مدنی در نظام حقوقی انگلستان را تشکیل می دهند. مبتنی بر این فرایند، نتایج بدست آمده در این مقاله این است که اولا؛ در نظام حقوقی ایران نظریه تقصیر سنگین در برخی قوانین از جمله قوانین بیمه، قانون دریایی و غیره مورد اشاره قرار گرفته، اما در قوانین مرتبط به تدوین سیاست های مالی چندان بدان توجه نشده است که این موضوع نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان در بحث مسئولیت مدنی دولت ناشی از سیاست های مالی از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار می باشد ثانیا؛ در حقوق انگلیس اغلب خسارات معنوی را در مقابل ضرر مادی قرار می‌دهند و آن را عبارت از ضرری می‌دانند که به دارایی معنوی شخصی وارد می‌شود و متشکل از دو قسمت اجتماعی و عاطفی است در حالی که در نظام حقوقی ایران این موضوع مطرح نمی باشد.

کلیدواژه‌ها