شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی الکترونیکی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی

چکیده

هدف:علیرغم ارزش گذشته و حال حسابرسی، آنچه ممکن است جای نگرانی داشته باشد، نقشی است که حسابرسی در آینده ایفاء خواهد نمود. نکته اصلی این است که حسابرسی سنتی، به شدت تحت تأثیر قدرت و قابلیتهای روزافزون سیستم های تکنولوژی اطلاعات قرار دارد. در این تحقیق برای شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی الکترونیکی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ایران، مدل ها و متغیرهای مرتبط، شناسایی شده است.
روش:برای شناسایی متغیر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار maxqda به کدگذاری مصاحبه ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد نتایج حاصل از تعریف داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، تعداد 62 کد باز میان 171 مفهوم شناسایی شده است.
یافته: سپس بر اساس مدل های مورد بررسی بر متغیرهای تحقیق، معیارهای کلی، استخراج گردید. در این پژوهش، حجم نمونه تا حد اشباع زخبرگان و متخصصینی که در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت ، به طور مستقیم، با این موضوع سرو کار دارند،

کلیدواژه‌ها