کشف عوامل مؤثر بر توسعه طرح تحول سلامت در وزارت درمان و آموزش پزشکی: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیق و توسعه، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

یکی از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران، برقراری عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات سلامتی است. در این راستا نباید از توجه به ساختارهای سازمانی که هدف این طرح هستند و نوع مدیریت منابع انسانی آنها غافل شد. هدف پژوهش حاضر کشف عوامل مؤثر بر توسعه طرح تحول سلامت در وزارت درمان و آموزش پزشکی بود. روش تحقیق کیفی از نوع نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) بود. جامعه مرحله کیفی کارکنان و پرسنل درمان بودند که به روش هدفمند با 15 نفر از مجرب‌‌ترین مدیران و متخصصان آموزش و منابع انسانی کشور با میانگین تجربه‌ی کاری 10 سال مصاحبه به عمل آمد. مصاحبه کیفی عمیق از نمونه‌ها انجام شد. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. برای تحلیل داده‌های به‌دست آمده از سه نوع کدگذاری استفاده شد که عبارتند از: کدگذاری باز، محوری و انتخابی. یافته‌ها بر اساس نرم افزار MAXQDA جمع بندی شدند. مقوله‌های مستخرج از کدگذاری‌ها در شش طبقه دسته‌بندی شدند: عوامل علی، عوامل مداخله‌گر، عوامل زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها. بر اساس مقوله‌های بدست آمده و مبانی نظری موجود و پژوهش‌های سابق، مدل نظری با استفاده از نرم افزار MAXQDA به صورت شماتیک طراحی شد. یافته-های به دست آمده نشان داد که برای دستیابی به یک طرح توسعه سلامت مؤثر در وزارت درمان و آموزش پزشکی، بهتر است به هر یک از عوامل علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، و راهبردها و پیامدها در ایجاد یک الگوی جامع و مناسب توجه کرد.

کلیدواژه‌ها